Dokumenty

Do wyceny potrzebne będą następujące dokumenty:


Podstawowe:

  • numer księgi wieczystej
  • wypis z rejestru gruntów
  • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy


Dodatkowe w zależności od przedmiotu i celu wyceny:

  • plan lokalu
  • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
  • projekt architektoniczno - budowlany lub inwentaryzacja budynku
  • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową zawierające dane dotyczące lokalu

Członkostwo: